ورق سیاه نازک - فولاد سبا

نام کالاکد کالامجموعه کالاواحدبسته بندی کالاقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالیتغییرات درصدی اطلاعاتنمودار
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1 - انبار اصفهان VS-44-2-1-R-ESFفولاد سباکیلوگرمرول36,00025-تیر-97
1400
( % 4.046)
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1 - کارخانه VS-44-2-1-R-Kفولاد سباکیلوگرمرول36,20025-تیر-97
1400
( % 4.022)
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1 - کارخانه VS-44-2-1.25-R-Kفولاد سباکیلوگرمرول36,00025-تیر-97
1400
( % 4.046)
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1.25 - انبار اصفهان VS-44-2-1.25-R-ESFفولاد سباکیلوگرمرول35,85025-تیر-97
1250
( % 3.612)
ورق سیاه 2.5 میل به ابعاد 1 - انبار اصفهان VS-44-2.5-1-R-ESFفولاد سباکیلوگرمرول35,50025-تیر-97
1500
( % 4.411)
ورق سیاه 2.5 میل به ابعاد 1 - کارخانه VS-44-2.5-1-R-Kفولاد سباکیلوگرمرول35,00025-تیر-97
200
( % 0.574)
ورق سیاه 2.5 میل به ابعاد 1.25 - انبار اصفهان VS-44-2.5-1.25-R-ESFفولاد سباکیلوگرمرول35,50025-تیر-97
1500
( % 4.411)
ورق سیاه 2.5 میل به ابعاد 1.25 - کارخانه VS-44-2.5-1.25-R-Kفولاد سباکیلوگرمرول35,50025-تیر-97
1500
( % 4.411)
ورق سیاه 3 میل به ابعاد 1 - انبار اصفهان VS-44-3-1-R-ESFفولاد سباکیلوگرمرول35,50025-تیر-97
900
( % 2.601)
ورق سیاه 3 میل به ابعاد 1 - کارخانه VS-44-3-1-R-Kفولاد سباکیلوگرمرول35,50025-تیر-97
900
( % 2.601)
ورق سیاه 3 میل به ابعاد 1.25 - انبار اصفهان VS-44-3-1.25-R-ESFفولاد سباکیلوگرمرول34,00025-تیر-97
500
( % 1.492)
ورق سیاه 3 میل به ابعاد 1.25 - کارخانه VS-44-3-1.25-R-Kفولاد سباکیلوگرمرول34,00025-تیر-97
500
( % 1.492)
ورق سیاه 3 میل به ابعاد 1.5 - کارخانه VS-44-3-1.5-R-Kفولاد سباکیلوگرمرول34,00025-تیر-97
1500
( % 4.411)
ورق سیاه 3 میل به ابعاد 1.5 - کارخانه VS-44-3-1.5-R-Kفولاد سباکیلوگرمرول34,00025-تیر-97
1500
( % 4.411)

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000