ورق روغنی - هفت الماس

نام کالاکد کالامجموعه کالاواحدبسته بندی کالاقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالیتغییرات درصدی اطلاعاتنمودار
ورق روغنی 0.7 میل به عرض 1 متر - کارخانه VRO-45-0.7-1-R-kهفت الماسکیلوگرمرول38,00025-تیر-97
ورق روغنی 0.7 میل به عرض 1.25 متر - کارخانه VRO-45-0.7-1.25-R-kهفت الماسکیلوگرمرول37,00025-تیر-97
ورق روغنی 0.8 میل به عرض 1 متر - کارخانه VRO-45-0.8-1-R-kهفت الماسکیلوگرمرول37,00025-تیر-97
ورق روغنی 0.8 میل به عرض 1.25 متر - کارخانه VRO-45-0.8-1.25-R-kهفت الماسکیلوگرمرول37,00025-تیر-97
ورق روغنی 0.9 میل به عرض 1 متر - کارخانه VRO-45-0.9-1-R-kهفت الماسکیلوگرمرول37,00025-تیر-97
ورق روغنی 0.9 میل به عرض 1.25 متر - کارخانه VRO-45-0.9-1.25-R-kهفت الماسکیلوگرمرول37,00025-تیر-97
ورق روغنی 1 میل به عرض 1 متر - کارخانه VRO-45-1-1-R-kهفت الماسکیلوگرمرول37,00025-تیر-97
ورق روغنی 1.25 میل به عرض 1 متر - کارخانه VRO-45-1.25-1-R-kهفت الماسکیلوگرمرول37,00025-تیر-97
ورق روغنی 1.25 میل به عرض 1.25 متر - کارخانه VRO-45-1.25-1.25-R-kهفت الماسکیلوگرمرول37,00025-تیر-97
ورق روغنی 1.25 میل به عرض 1.25 متر - کارخانه VRO-45-1-1.25-R-kهفت الماسکیلوگرمرول37,00025-تیر-97
ورق روغنی 1.5 میل به عرض 1 متر - کارخانه VRO-45-1.5-1-R-kهفت الماسکیلوگرمرول37,50025-تیر-97
ورق روغنی 1.5 میل به عرض 1.25 متر - کارخانه VRO-45-1.5-1.25-R-kهفت الماسکیلوگرمرول37,50025-تیر-97

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000