میلگرد - فولاد صدر لرستان

نام کالاکد کالامجموعه کالاواحدبسته بندی کالاقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالیتغییرات درصدی اطلاعاتنمودار
میلگرد 14 آجدار - بنگاه تهران ML-15-14RB-A3-TEفولاد صدر لرستانکیلوگرمشاخه25,00007-آذر-96
میلگرد 14 آجدار - کارخانه ML-15-14RB-A3-Kفولاد صدر لرستانکیلوگرمشاخه24,50007-آذر-96
میلگرد 16 آجدار - بنگاه تهران ML-15-16RB-A3-TEفولاد صدر لرستانکیلوگرمشاخه25,00007-آذر-96
میلگرد 16 آجدار - کارخانه ML-15-16RB-A3-Kفولاد صدر لرستانکیلوگرمشاخه24,50007-آذر-96
میلگرد 20 آجدار - بنگاه تهران ML-15-20RB-A3-TEفولاد صدر لرستانکیلوگرمشاخه25,00007-آذر-96
میلگرد 20 آجدار - کارخانه ML-15-20RB-A3-Kفولاد صدر لرستانکیلوگرمشاخه24,50007-آذر-96
میلگرد 28 آجدار - بنگاه تهران ML-15-28RB-A3-TEفولاد صدر لرستانکیلوگرمشاخه24,50007-آذر-96
میلگرد 28 آجدار - کارخانه ML-15-28RB-A3-Kفولاد صدر لرستانکیلوگرمشاخه25,00007-آذر-96
میلگرد 28 ساده - کارخانه mL-15-28B-A3-Kفولاد صدر لرستانکیلوگرمشاخه25,00007-آذر-96
میلگرد 32 آجدار - بنگاه تهران ML-15-32RB-A3-TEفولاد صدر لرستانکیلوگرمشاخه24,50007-آذر-96
میلگرد 32 آجدار - کارخانه ML-15-32RB-A3-Kفولاد صدر لرستانکیلوگرمشاخه25,00007-آذر-96

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000