میلگرد - فولاد نورد کرمان

نام کالاکد کالامجموعه کالاواحدبسته بندی کالاقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالیتغییرات درصدی اطلاعاتنمودار
میلگرد 14 آجدار - کارخانه mL-34-14RB-A3-Kفولاد نورد کرمانکیلوگرمشاخه47,00003-مهر-97
1000
( % 2.173)
میلگرد 16 آجدار - کارخانه mL-34-16RB-A3-Kفولاد نورد کرمانکیلوگرمشاخه47,00003-مهر-97
1000
( % 2.173)
میلگرد 18 آجدار - کارخانه mL-34-18RB-A3-Kفولاد نورد کرمانکیلوگرمشاخه47,00003-مهر-97
1000
( % 2.173)
میلگرد 20 آجدار - کارخانه mL-34-20RB-A3-Kفولاد نورد کرمانکیلوگرمشاخه47,00003-مهر-97
1000
( % 2.173)
میلگرد 22 آجدار - کارخانه mL-34-22RB-A3-Kفولاد نورد کرمانکیلوگرمشاخه47,00003-مهر-97
1000
( % 2.173)
میلگرد 25 آجدار - کارخانه mL-34-25RB-A3-Kفولاد نورد کرمانکیلوگرمشاخه47,00003-مهر-97
1000
( % 2.173)

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000