میلگرد - ذوب آهن اصفهان

نام کالاکد کالامجموعه کالاواحدبسته بندی کالاقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالیتغییرات درصدی اطلاعاتنمودار
میلگرد 12 آجدار-کارخانه mL-11-12RB-A3-Kذوب آهن اصفهانکیلوگرمشاخه37,80025-تیر-97
900
( % 2.439)
میلگرد 14 آجدار-کارخانه mL-11-14RB-A3-Kذوب آهن اصفهانکیلوگرمشاخه37,80025-تیر-97
900
( % 2.439)
میلگرد 16 آجدار-کارخانه mL-11-16RB-A3-Kذوب آهن اصفهانکیلوگرمشاخه37,80025-تیر-97
900
( % 2.439)
میلگرد 18 آجدار-کارخانه mL-11-18RB-A3-Kذوب آهن اصفهانکیلوگرمشاخه35,80025-تیر-97
1600
( % 4.678)
میلگرد 20 آجدار-کارخانه mL-11-20RB-A3-Kذوب آهن اصفهانکیلوگرمشاخه35,80025-تیر-97
1600
( % 4.678)
میلگرد 22 آجدار-کارخانه mL-11-22RB-A3-Kذوب آهن اصفهانکیلوگرمشاخه35,80025-تیر-97
1600
( % 4.678)
میلگرد 25 آجدار-کارخانه mL-11-25RB-A3-Kذوب آهن اصفهانکیلوگرمشاخه35,80025-تیر-97
1800
( % 5.294)
میلگرد 32 آجدار-کارخانه mL-11-32RB-A3-Kذوب آهن اصفهانکیلوگرمشاخه35,00025-تیر-97
1000
( % 2.941)

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000