قیمت شمش -بیلت فابریک

کد کالانام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنگریدواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیقیمت دلاری به تن تاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدیاطلاعاتنمودار
SH-37-5sp-100*100-K بیلت فابریک 100*100 شمش 100*1005SPکیلوگرمیزد46,200inf03-بهمن-98
400
( % 0.873)
SH-76-5sp-100*100-K بیلت فابریک 100*100 شمش 100*1005SPکیلوگرمساوه46,600inf03-بهمن-98
300
( % 0.647)
SH-40-5sp-120*120-K بیلت فابریک 120*120 شمش 120*1205SPکیلوگرمکاشان47,000inf03-بهمن-98
500
( % 1.075)
SH-75-5sp-125*125-K بیلت فابریک 125*125 شمش 125*1255SPکیلوگرماصفهان47,000inf03-بهمن-98
500
( % 1.075)
SH-37-5sp-125*125-K بیلت فابریک 125*125 شمش 125*1255SPکیلوگرمیزد46,400inf03-بهمن-98
400
( % 0.869)
SH-76-5sp-125*125-K بیلت فابریک 125*125 شمش 125*1255SPکیلوگرمساوه46,800inf03-بهمن-98
300
( % 0.645)
SH-41-5sp-125*125-K بیلت فابریک 125*125 شمش 125*1255SPکیلوگرمسمنان47,000inf03-بهمن-98
500
( % 1.075)
SH-77-3sp-125*125-K بیلت فابریک 125*125 شمش 125*1253SPکیلوگرمقم46,800inf03-بهمن-98
300
( % 0.645)
SH-77-5sp-125*125-K بیلت فابریک 125*125 شمش 125*1255SPکیلوگرمقم47,000inf03-بهمن-98
300
( % 0.642)
SH-75-5sp-150*150-K بیلت فابریک 150*150 شمش 150*1505SPکیلوگرماصفهان47,200inf03-بهمن-98
500
( % 1.070)
SH-37-5sp-150*150-K بیلت فابریک 150*150 شمش 150*1505SPکیلوگرمیزد46,600inf03-بهمن-98
400
( % 0.865)
SH-47-5sp-150*150-K بیلت فابریک 150*150 شمش 150*1505SPکیلوگرمقزوین47,000inf03-بهمن-98
700
( % 1.511)