قیمت فولاد مبارکه اصفهان

کد کالانام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنگریدواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیقیمت دلاری به تن تاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدیاطلاعاتنمودار
VR-43-0.5-1-Bl-R-TE ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران127,500inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1-Bl-R-K ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه124,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1.25-Bl-R-TE ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران137,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1.25-Bl-R-K ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه135,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1-Bl-R-TE ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران131,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1-Bl-R-K ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه130,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1.25-Bl-R-TE ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران131,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1.25-Bl-R-K ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه111,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1-Ye-R-TE ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران140,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1.25-Ye-R-K ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه138,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1.25-Ye-R-TE ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران118,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1-Ye-R-K ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه139,500inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1-Ye-R-K ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه143,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1-Ye-R-TE ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران145,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1.25-Ye-R-K ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه143,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1.25-Ye-R-TE ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران143,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1-Gr-R-TE ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه142,500inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1.25-Gr-R-K ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه138,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1.25-Gr-R-TE ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران140,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1-Gr-R-TE ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران143,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1.25-Gr-R-TE ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران143,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1.25-Gr-R-K ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه141,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1-Wh-R-K ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه132,800inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1-Wh-R-TE ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران111,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1.25-Wh-R-K ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه135,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1.25-Wh-R-TE ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران138,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1-Wh-R-K ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه143,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1-Wh-RTE ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران145,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1.25-Wh-R-K ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه139,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1.25-Wh-R-TE ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران141,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1-Re-R-K ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران138,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1.25-Re-R-K ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه135,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1.25-Re-R-K ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه132,500inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1-Re-R-K ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه130,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1-Br-R-TE ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران140,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1-Br-R-K ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه138,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1.25-Br-R-TE ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران140,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1.25-Br-R-K ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه138,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1-Br-R-TE ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران145,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1-Br-R-K ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه143,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1.25-Br-R-TE ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران142,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1.25-Br-R-K ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه140,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1-Or-R-K ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه138,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1-Or-R-TE ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران140,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1.25-Or-R-K ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه135,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.5-1.25-Or-R-TE ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران137,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1-Or-R-K ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه143,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1-Or-R-TE ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران145,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1.25-Or-R-K ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه138,000inf03-بهمن-98
VR-43-0.6-1.25-Or-R-TE ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران140,000inf03-بهمن-98