فولاد مبارکه اصفهان

کد کالانام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنگریدواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیقیمت دلاری به تن تاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
VR-43-0.5-1-Bl-R-TE ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران127,0000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1-Bl-R-K ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه123,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1.25-Bl-R-TE ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران117,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1.25-Bl-R-K ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه116,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1-Bl-R-TE ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران130,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1-Bl-R-K ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه129,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1.25-Bl-R-TE ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران130,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1.25-Bl-R-K ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه129,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1.25-Ye-R-K ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه121,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1.25-Ye-R-TE ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران122,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1-Ye-R-K ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه139,0000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1-Ye-R-TE ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران127,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1-Ye-R-K ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 01کیلوگرمرولکارخانه139,0000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1-Ye-R-TE ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران130,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1.25-Ye-R-K ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه129,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1.25-Ye-R-TE ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران131,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1-Gr-R-TE ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه120,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1.25-Gr-R-K ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه119,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1.25-Gr-R-TE ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران126,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1-Gr-R-TE ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران129,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1.25-Gr-R-TE ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران129,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1.25-Gr-R-K ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه128,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1-Wh-R-K ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه132,3000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1-Wh-R-TE ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران127,0000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1.25-Wh-R-K ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه117,0000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1.25-Wh-R-TE ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران118,0000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1-Wh-R-K ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه129,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1-Wh-RTE ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران130,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1.25-Wh-R-K ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه134,0000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1.25-Wh-R-TE ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران127,0000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1-Re-R-K ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران117,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1.25-Re-R-K ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه116,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1-Re-R-K ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه129,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1.25-Re-R-K ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه132,0000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1-Br-R-TE ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران126,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1-Br-R-K ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه124,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1.25-Br-R-TE ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران116,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1.25-Br-R-K ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه115,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1-Br-R-TE ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران130,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1-Br-R-K ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه129,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1.25-Br-R-TE ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران130,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1.25-Br-R-K ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه129,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1.25-Or-R-K ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه116,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1.25-Or-R-TE ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران125,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1-Or-R-K ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه129,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.5-1-Or-R-TE ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران117,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1-Or-R-K ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه129,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1-Or-R-TE ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران130,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1.25-Or-R-K ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه129,5000.0027-تیر-98
VR-43-0.6-1.25-Or-R-TE ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران130,5000.0027-تیر-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580