فولاد کاویان اهواز

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
ورق سیاه 10 فولاد کاویان اهواز 110کیلوگرمشیت6*1.2578,50001-بهمن-98
ورق سیاه 10 فولاد کاویان اهواز 110کیلوگرمشیت6*1.2575,50001-بهمن-98
ورق سیاه 10 فولاد کاویان اهواز 110کیلوگرمشیت6*1.579,00001-بهمن-98
ورق سیاه 10 فولاد کاویان اهواز 110کیلوگرمشیت6*1.577,00001-بهمن-98
ورق سیاه 12 فولاد کاویان اهواز 112کیلوگرمشیت6*1.2579,00001-بهمن-98
ورق سیاه 12 فولاد کاویان اهواز 112کیلوگرمشیت6*1.2577,00001-بهمن-98
ورق سیاه 12 فولاد کاویان اهواز 112کیلوگرمشیت6*1.579,00001-بهمن-98
ورق سیاه 12 فولاد کاویان اهواز 112کیلوگرمشیت6*1.577,00001-بهمن-98
ورق سیاه 20 فولاد کاویان اهواز 120کیلوگرمشیت6*1.578,00001-بهمن-98
ورق سیاه 20 فولاد کاویان اهواز 120کیلوگرمشیت6*1.576,00001-بهمن-98
ورق سیاه 25 فولاد کاویان اهواز 125کیلوگرمشیت6*1.2579,00001-بهمن-98
ورق سیاه 25 فولاد کاویان اهواز 125کیلوگرمشیت6*1.2577,00001-بهمن-98
ورق سیاه 25 فولاد کاویان اهواز 125کیلوگرمشیت6*1.579,00001-بهمن-98
ورق سیاه 25 فولاد کاویان اهواز 125کیلوگرمشیت6*1.577,00001-بهمن-98
ورق سیاه 30 فولاد کاویان اهواز 130کیلوگرمشیت6*1.2579,00001-بهمن-98
ورق سیاه 30 فولاد کاویان اهواز 130کیلوگرمشیت6*1.2577,00001-بهمن-98
ورق سیاه 30 فولاد کاویان اهواز 130کیلوگرمشیت6*1.579,00001-بهمن-98
ورق سیاه 30 فولاد کاویان اهواز 130کیلوگرمشیت6*1.579,00001-بهمن-98
ورق سیاه 35 فولاد کاویان اهواز 135کیلوگرمشیت6*1.2577,00001-بهمن-98
ورق سیاه 35 فولاد کاویان اهواز 135کیلوگرمشیت6*1.2580,00001-بهمن-98
ورق سیاه 35 فولاد کاویان اهواز 135کیلوگرمشیت6*1.578,00001-بهمن-98
ورق سیاه 35 فولاد کاویان اهواز 135کیلوگرمشیت6*1.578,00001-بهمن-98
ورق سیاه 40 فولاد کاویان اهواز 140کیلوگرمشیت6*1.2578,00001-بهمن-98
ورق سیاه 40 فولاد کاویان اهواز 140کیلوگرمشیت6*1.2578,00001-بهمن-98
ورق سیاه 40 فولاد کاویان اهواز 140کیلوگرمشیت6*1.580,00001-بهمن-98
ورق سیاه 40 فولاد کاویان اهواز 40کیلوگرمشیت6*1.578,00001-بهمن-98
ورق سیاه 45 فولاد کاویان اهواز 45کیلوگرمشیت6*1.2580,00001-بهمن-98
ورق سیاه 45 فولاد کاویان اهواز 45کیلوگرمشیت6*1.2578,00001-بهمن-98
ورق سیاه 45 فولاد کاویان اهواز 45کیلوگرمشیت6*1.580,00001-بهمن-98
ورق سیاه 45 فولاد کاویان اهواز 45کیلوگرمشیت6*1.578,00001-بهمن-98
ورق سیاه 50 فولاد کاویان اهواز 50کیلوگرمشیت6*1.2580,00001-بهمن-98
ورق سیاه 50 فولاد کاویان اهواز 50کیلوگرمشیت6*1.2578,00001-بهمن-98
ورق سیاه 50 فولاد کاویان اهواز 50کیلوگرمشیت6*1.580,00001-بهمن-98
ورق سیاه 50 فولاد کاویان اهواز 50کیلوگرمشیت6*1.578,00001-بهمن-98
ورق سیاه 55 فولاد کاویان اهواز 55کیلوگرمشیت6*1.2580,00001-بهمن-98
ورق سیاه 55 فولاد کاویان اهواز 55کیلوگرمشیت6*1.2578,00001-بهمن-98
ورق سیاه 55 فولاد کاویان اهواز 55کیلوگرمشیت6*1.580,00001-بهمن-98
ورق سیاه 55 فولاد کاویان اهواز 55کیلوگرمشیت6*1.578,00001-بهمن-98
ورق سیاه 8 فولاد کاویان اهواز 18کیلوگرمشیت6*1.2583,00001-بهمن-98
ورق سیاه 8 فولاد کاویان اهواز 18کیلوگرمشیت6*1.2581,00001-بهمن-98
ورق سیاه 8 فولاد کاویان اهواز 18کیلوگرمشیت6*1.581,00001-بهمن-98
ورق سیاه 8 فولاد کاویان اهواز 18کیلوگرمشیت6*1.579,00001-بهمن-98
ورق سیاه 15 فولاد کاویان اهواز 115کیلوگرمشیت6*1.2579,00001-بهمن-98
ورق سیاه 15 فولاد کاویان اهواز 115کیلوگرمشیت6*1.2577,00001-بهمن-98
ورق سیاه 15 فولاد کاویان اهواز 115کیلوگرمشیت6*1.579,00001-بهمن-98
ورق سیاه 15 فولاد کاویان اهواز 115کیلوگرمشیت6*1.577,00001-بهمن-98
ورق سیاه 20 فولاد کاویان اهواز 120کیلوگرمشیت6*1.2578,00001-بهمن-98
ورق سیاه 20 فولاد کاویان اهواز 120کیلوگرمشیت6*1.2576,00001-بهمن-98
ورق سیاه 60 فولاد کاویان اهواز 60کیلوگرمشیت6*1.2580,00001-بهمن-98
ورق سیاه 60 فولاد کاویان اهواز 60کیلوگرمشیت6*1.2568,50001-بهمن-98
ورق سیاه 60 فولاد کاویان اهواز 60کیلوگرمشیت6*1.572,00001-بهمن-98
ورق سیاه 60 فولاد کاویان اهواز 60کیلوگرمشیت6*1.570,00001-بهمن-98