قیمت فولاد مبارکه اصفهان

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21.25کیلوگرمرولکارخانه72,00003-بهمن-98
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 22*1کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان73,00003-بهمن-98
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 22.5*1.25کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان73,00003-بهمن-98
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21کیلوگرمرولکارخانه73,00003-بهمن-98
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21کیلوگرمرولکارخانه72,00003-بهمن-98
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان72,00003-بهمن-98
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان72,00003-بهمن-98
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان72,00003-بهمن-98
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51.25کیلوگرمرولکارخانه72,00003-بهمن-98
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان72,00003-بهمن-98
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.52*1کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان73,00003-بهمن-98
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.52.5*1.25کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان73,00003-بهمن-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31کیلوگرمرولکارخانه72,00003-بهمن-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.25کیلوگرمرولکارخانه72,00003-بهمن-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.5کیلوگرمرولکارخانه72,00003-بهمن-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31کیلوگرمرولبنگاه اصفهان73,00003-بهمن-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان72,00003-بهمن-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.5کیلوگرمرولکارخانه73,00003-بهمن-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 32*1کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان73,00003-بهمن-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 32.5*1.25کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان73,00003-بهمن-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 36*1.25کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان73,00003-بهمن-98