قیمت فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41کیلوگرمرولبنگاه تهران121,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41کیلوگرمرولکارخانه119,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران120,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه119,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران107,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران99,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61کیلوگرمرولکارخانه98,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران99,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه98,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه97,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71کیلوگرمرولکارخانه97,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81کیلوگرمرولکارخانه97,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه97,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.51کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51کیلوگرمرولکارخانه107,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران107,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه107,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91کیلوگرمرولکارخانه97,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه97,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11کیلوگرمرولکارخانه97,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11.25کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11.25کیلوگرمرولکارخانه97,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251کیلوگرمرولکارخانه97,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه97,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.51کیلوگرمرولکارخانه97,50003-بهمن-98