قیمت فولاد هفت الماس

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41کیلوگرمرولبنگاه اصفهان108,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41کیلوگرمرولکارخانه106,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان108,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه106,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان104,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51کیلوگرمرولکارخانه102,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان104,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه102,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61کیلوگرمرولبنگاه اصفهان98,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61کیلوگرمرولکارخانه96,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان98,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه96,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه95,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71کیلوگرمرولبنگاه اصفهان97,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71کیلوگرمرولکارخانه95,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان97,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81کیلوگرمرولبنگاه اصفهان95,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81کیلوگرمرولکارخانه93,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان94,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه93,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91کیلوگرمرولبنگاه اصفهان93,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11کیلوگرمرولبنگاه اصفهان94,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251کیلوگرمرولبنگاه اصفهان94,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251کیلوگرمرولکارخانه93,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان94,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه93,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان94,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس 21کیلوگرمرولبنگاه اصفهان93,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91کیلوگرمرولکارخانه92,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان93,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه92,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11کیلوگرمرولکارخانه93,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان94,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11.25کیلوگرمرولکارخانه93,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51کیلوگرمرولکارخانه93,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان94,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51.25کیلوگرمرولکارخانه93,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس 21.25کیلوگرمرولکارخانه95,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس 2.51کیلوگرمرولکارخانه98,50003-بهمن-98
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس 2.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان97,50003-بهمن-98