فولاد شهرکرد

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد شهرکرد 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران106,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد شهرکرد 0.51کیلوگرمرولکارخانه104,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد شهرکرد 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران106,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد شهرکرد 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه104,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد شهرکرد 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران99,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد شهرکرد 0.61کیلوگرمرولکارخانه98,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد شهرکرد 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران99,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد شهرکرد 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه98,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد شهرکرد 0.71کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد شهرکرد 0.71کیلوگرمرولکارخانه97,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد شهرکرد 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد شهرکرد 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه97,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد شهرکرد 0.81کیلوگرمرولبنگاه تهران96,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد شهرکرد 0.81کیلوگرمرولکارخانه95,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد شهرکرد 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران96,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد شهرکرد 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه95,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد شهرکرد 0.91کیلوگرمرولبنگاه تهران95,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد شهرکرد 0.91کیلوگرمرولکارخانه94,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد شهرکرد 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه تهران95,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد شهرکرد 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه94,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد شهرکرد 11کیلوگرمرولبنگاه تهران95,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد شهرکرد 11کیلوگرمرولکارخانه94,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد شهرکرد 11.25کیلوگرمرولبنگاه تهران95,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد شهرکرد 11.25کیلوگرمرولکارخانه94,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد شهرکرد 1.251کیلوگرمرولبنگاه تهران95,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد شهرکرد 1.251کیلوگرمرولکارخانه94,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد شهرکرد 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه تهران95,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد شهرکرد 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه94,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد شهرکرد 1.51کیلوگرمرولبنگاه تهران95,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد شهرکرد 1.51کیلوگرمرولکارخانه94,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد شهرکرد 1.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران95,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد شهرکرد 1.51.25کیلوگرمرولکارخانه95,00001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 2 فولاد شهرکرد 21کیلوگرمرولبنگاه تهران95,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 2 فولاد شهرکرد 21کیلوگرمرولکارخانه94,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 2 فولاد شهرکرد 21.25کیلوگرمرولبنگاه تهران95,50001-بهمن-98
ورق گالوانیزه 2 فولاد شهرکرد 21.25کیلوگرمرولکارخانه94,50001-بهمن-98