قیمت مانیسمان کاوه رده 40

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
لوله مانیسمان دقیق کاوه سایز 1 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان دقیق کاوه رده 40 16شاخهبنگاه تهران2,600,00014-ارديبهشت-98
لوله مانیسمان دقیق کاوه سایز 1/2 1 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان دقیق کاوه رده 40 1/2 1 6شاخهبنگاه تهران3,500,00014-ارديبهشت-98
لوله مانیسمان دقیق کاوه سایز 1/2 2 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان دقیق کاوه رده 40 1/2 26شاخهبنگاه تهران6,600,00014-ارديبهشت-98
لوله مانیسمان دقیق کاوه سایز 1/2 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان دقیق کاوه رده 40 1/26شاخهبنگاه تهران2,000,00014-ارديبهشت-98
لوله مانیسمان دقیق کاوه سایز 1/2 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان دقیق کاوه رده 40 1/26شاخهکارخانه12,000,00014-ارديبهشت-98
لوله مانیسمان دقیق کاوه سایز 1/4 1 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان دقیق کاوه رده 40 1/4 1 6شاخهبنگاه تهران2,900,00014-ارديبهشت-98
لوله مانیسمان دقیق کاوه سایز 2 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان دقیق کاوه رده 40 26شاخهبنگاه تهران5,000,00014-ارديبهشت-98
لوله مانیسمان دقیق کاوه سایز 3 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان دقیق کاوه رده 40 36شاخهبنگاه تهران9,000,00014-ارديبهشت-98
لوله مانیسمان دقیق کاوه سایز 3/4 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان دقیق کاوه رده 40 3/46شاخهبنگاه تهران2,300,00014-ارديبهشت-98