جدول مشخصات و اوزان لوله های سیاه و گالوانیزه با استاندارد انگلیسیشماره لوله قطر بر حسب اینچ حداکثر قطرmm حداقل قطرmm ضخامت بر حسب میلی متر وزن هر متر لوله سیاه وزن هر متر لوله گالوانیزه
۲ ½ ۲۱/۴ ۲۱/۰ ۲/۰۰ ۱/۰۰۰ ۱/۰۸۵
¾ ۲۶/۹ ۲۶/۴ ۲/۳۵ ۱/۴۵۰ ۱/۵۳۵
۳ ۱ ۳۳/۸ ۳۳/۲ ۲/۶۵ ۲/۰۵۰ ۲/۱۷۰
۴ ۱¼ ۴۲/۵ ۴۱/۹ ۲/۶۵ ۲/۶۰۰ ۲/۷۵۰
۵ ۱ ½ ۴۸/۴ ۴۷/۸ ۲/۹۰ ۳/۲۵۰ ۳/۴۵۰
۶ ۲ ۶۰/۲ ۵۹/۶ ۲/۹۰ ۴/۲۵۰ ۴/۵۰۰
۷ ۲ ½ ۷۶/۰ ۷۵/۲ ۳/۲۵ ۵/۸۰ ۶/۱
۸ ۳ ۸۸/۷ ۸۷/۹ ۳/۲۵ ۷/۰۰۰ ۷/۴۵۰
۱۰ ۴ ۱۱۳/۹ ۱۱۳/۰ ۳/۶۵ ۱۰/۱۶۷ ۱۰/۹۵۰
۱۲ ۵ ۱۴۰/۶ ۱۳۹/۷ ۴/۸۵ ۱۶/۵۰۰ ۱۷/۰۸۵
۱۵ ۶ ۱۶۶/۱ ۱۶۵/۱ ۴/۸۵ ۲۰/۰۰۰ ۲۰/۸۳۵

جدول وزن لوله سیاه یا لوله درزجوش براساس قطر و ضخامت
شماره لوله قطر بر حسب اینچ حداکثر قطرmm حداقل قطرmm ضخامت بر حسب میلی متر وزن هر متر لوله سیاه وزن هر متر لوله گالوانیزه
۲ ½ ۲۱/۴ ۲۱/۰ ۲/۶۵ ۱/۲۲۵ ۱/۳۱۰
¾ ۲۶/۹ ۲۶/۴ ۲/۶۵ ۱/۵۸۵ ۱/۶۷۰
۳ ۱ ۳۳/۸ ۳۳/۲ ۳/۲۵ ۲/۴۴۹ ۲/۵۶۹
۴ ۱¼ ۴۲/۵ ۴۱/۹ ۳/۲۵ ۳/۱۴۶ ۳/۲۹۶
۵ ۱ ½ ۴۸/۴ ۴۷/۸ ۳/۲۵ ۳/۶۱۹ ۳/۸۱۹
۶ ۲ ۶۰/۲ ۵۹/۶ ۳/۶۵ ۵/۰۹۰ ۵/۳۴۰
۷ ۲ ½ ۷۶/۰ ۷۵/۲ ۳/۶۵ ۶/۵۱۳ ۶/۸۱۳
۸ ۳ ۸۸/۷ ۸۷/۹ ۴/۵ ۹/۳۴۴ ۹/۷۹۴
۱۰ ۴ ۱۱۳/۹ ۱۱۳/۰ ۴/۵ ۱۲/۱۴۱ ۱۲/۹۲۴

فرمول کلی محاسبه وزن لوله بر اساس قطر خارجی و ضخامت لوله سیاه

OD mm × t mm × ۰.۱۴۶ = W kg

⦿ قطر لوله OD mm :
منظور، قطر خارجی لوله یا OD به میلیمتر می باشد . به عنوان مثال برای لوله ای با قطر خارجی ۴۵ میلیمتر، عدد ۴۵ وارد شود.
⦿ ضخامت لوله t mm :
منظور، ضخامت جدار لوله یا ضخامت ورقی است که با آن لوله تولید شده است و باید به میلیمتر وارد شود . برای لوله هایی که قطر داخلی آنها را میدانیم، این پارامتر برابر است با قطر خارجی منهای قطر داخلی تقسیم بر ۲.
⦿ وزن شاخه W kg :
وزن شاخه ۶ متری به کیلوگرم را به شما می دهد.

محاسبه گر وزن شاخه ۶ متری لوله سیاه

قطر لوله (mm) :
Invalid Input

ضخامت لوله (mm) :
Invalid Input

محاسبه

وزن هر شاخه ۶ متری (kg) :
Invalid Input

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000