قیمت 508 کارخانه های تهران

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508 2کیلوگرمبنگاه تهران75,00003-بهمن-98
لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508 2کیلوگرمکارخانه72,50003-بهمن-98
لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508 2.5کیلوگرمبنگاه تهران75,00003-بهمن-98
لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508 2.5کیلوگرمکارخانه72,50003-بهمن-98