قیمت 507 کارخانه های تهران

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
507 سپری کارخانه های تهران-507 1.5کیلوگرمبنگاه تهران98,00003-بهمن-98
507 سپری کارخانه های تهران-507 1.5کیلوگرمبنگاه تهران98,00003-بهمن-98
507 سپری کارخانه های تهران-507 2کیلوگرمبنگاه تهران75,00003-بهمن-98
507 سپری کارخانه های تهران-507 2کیلوگرمکارخانه72,00003-بهمن-98
507 سپری کارخانه های تهران-507 2.5کیلوگرمبنگاه تهران75,00003-بهمن-98
507 سپری کارخانه های تهران-507 2.5کیلوگرمکارخانه72,00003-بهمن-98