قیمت فولاد میانه

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
میلگرد 12 آجدار فولاد میانه 12کیلوگرمشاخهبنگاه تهران52,00003-بهمن-98
میلگرد 12 آجدار فولاد میانه 12کیلوگرمشاخهکارخانه51,20003-بهمن-98
میلگرد 14 آجدار فولاد میانه 14کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,20003-بهمن-98
میلگرد 14 آجدار فولاد میانه 14کیلوگرمشاخهکارخانه50,50003-بهمن-98
میلگرد 16 آجدار فولاد میانه 16کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,20003-بهمن-98
میلگرد 16 آجدار فولاد میانه 16کیلوگرمشاخهکارخانه50,50003-بهمن-98
میلگرد 18 آجدار فولاد میانه 18کیلوگرمشاخهکارخانه50,50003-بهمن-98
میلگرد 22 آجدار فولاد میانه 22کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,20003-بهمن-98
میلگرد 22 آجدار فولاد میانه 22کیلوگرمشاخهکارخانه50,50003-بهمن-98
میلگرد 25 آجدار فولاد میانه 25کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,20003-بهمن-98
میلگرد 25 آجدار فولاد میانه 25کیلوگرمشاخهکارخانه50,50003-بهمن-98
میلگرد 28 آجدار فولاد میانه 28کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,20003-بهمن-98
میلگرد 28 آجدار فولاد میانه 28کیلوگرمشاخهکارخانه50,50003-بهمن-98
میلگرد 30 آجدار فولاد میانه 30کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,20003-بهمن-98
میلگرد 30 آجدار فولاد میانه 30کیلوگرمشاخهکارخانه50,50003-بهمن-98
میلگرد 32 آجدار فولاد میانه 32کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,20003-بهمن-98
میلگرد 32 آجدار فولاد میانه 32کیلوگرمشاخهکارخانه50,50003-بهمن-98