قیمت فولاد پرشین

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد پرشین 10کیلوگرمشاخهکارخانه54,00003-بهمن-98
میلگرد 10 آجدار فولاد پرشین 10کیلوگرمشاخهبنگاه تهران54,20003-بهمن-98
میلگرد 12 آجدار فولاد پرشین 12کیلوگرمشاخهبنگاه تهران53,20003-بهمن-98
میلگرد 12 آجدار فولاد پرشین 12کیلوگرمشاخهکارخانه53,00003-بهمن-98
میلگرد 14 آجدار فولاد پرشین 14کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,70003-بهمن-98
میلگرد 14 آجدار فولاد پرشین 14کیلوگرمشاخهکارخانه51,50003-بهمن-98
میلگرد 16 آجدار فولاد پرشین 16کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,20003-بهمن-98
میلگرد 16 آجدار فولاد پرشین 16کیلوگرمشاخهکارخانه51,00003-بهمن-98
میلگرد 18 ساده فولاد پرشین 18کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,20003-بهمن-98
میلگرد 18 ساده فولاد پرشین 18کیلوگرمشاخهکارخانه51,00003-بهمن-98
میلگرد 20 آجدار فولاد پرشین 20کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,20003-بهمن-98
میلگرد 20 آجدار فولاد پرشین 20کیلوگرمشاخهکارخانه51,00003-بهمن-98
میلگرد 22 آجدار فولاد پرشین 22کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,20003-بهمن-98
میلگرد 22 آجدار فولاد پرشین 22کیلوگرمشاخهکارخانه51,00003-بهمن-98
میلگرد 25 آجدار فولاد پرشین 25کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,20003-بهمن-98
میلگرد 25 آجدار فولاد پرشین 25کیلوگرمشاخهکارخانه51,00003-بهمن-98
میلگرد 28 آجدار فولاد پرشین 28کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,70003-بهمن-98
میلگرد 28 آجدار فولاد پرشین 28کیلوگرمشاخهکارخانه51,50003-بهمن-98
میلگرد 32 آجدار فولاد پرشین 32کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,70003-بهمن-98
میلگرد 32 آجدار فولاد پرشین 32کیلوگرمشاخهکارخانه51,50003-بهمن-98