قیمت لوله استیل 304

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
لوله استیل 304 سایز 1 اینچ- بنگاه تهران لوله استیل 304 16شاخهبنگاه تهران860,00014-ارديبهشت-98
لوله استیل 304 سایز 2 اینچ- بنگاه تهران لوله استیل 304 26شاخهبنگاه تهران860,00014-ارديبهشت-98
لوله استیل 304 سایز 3 اینچ- بنگاه تهران لوله استیل 304 36شاخهبنگاه تهران855,00014-ارديبهشت-98
لوله استیل 304 سایز 4 اینچ- بنگاه تهران لوله استیل 304 46شاخهبنگاه تهران855,00014-ارديبهشت-98
لوله استیل 304 سایز 5 اینچ- بنگاه تهران لوله استیل 304 56شاخهبنگاه تهران850,00014-ارديبهشت-98
لوله استیل 304 سایز 6 اینچ- بنگاه تهران لوله استیل 304 66شاخهبنگاه تهران850,00014-ارديبهشت-98