قیمت لوله استیل 316

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
لوله استیل 316 سایز 1 اینچ- بنگاه تهران لوله استیل 316 16شاخهبنگاه تهران1,050,00014-ارديبهشت-98
لوله استیل 316 سایز 2 اینچ- بنگاه تهران لوله استیل 316 26شاخهبنگاه تهران1,050,00014-ارديبهشت-98
لوله استیل 316 سایز 3 اینچ- بنگاه تهران لوله استیل 316 36شاخهبنگاه تهران1,040,00014-ارديبهشت-98
لوله استیل 316 سایز 4 اینچ- بنگاه تهران لوله استیل 316 46شاخهبنگاه تهران1,045,00014-ارديبهشت-98
لوله استیل 316 سایز 5 اینچ- بنگاه تهران لوله استیل 316 56شاخهبنگاه تهران1,080,00014-ارديبهشت-98
لوله استیل 316 سایز 6 اینچ- بنگاه تهران لوله استیل 316 66شاخهبنگاه تهران1,070,00014-ارديبهشت-98