قیمت فولاد آرین

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
تیرآهن 14 آرین فولاد 14145کیلوگرمشاخهبنگاه تهران8,500,00003-بهمن-98
تیرآهن 14 آرین فولاد 14145کیلوگرمشاخهکارخانه8,200,00003-بهمن-98
تیرآهن 16 آرین فولاد 16175کیلوگرمشاخهبنگاه تهران9,900,00003-بهمن-98
تیرآهن 16 آرین فولاد 16175کیلوگرمشاخهکارخانه9,800,00003-بهمن-98
تیرآهن 18 آرین فولاد 18220کیلوگرمشاخهبنگاه تهران11,800,00003-بهمن-98
تیرآهن 18 آرین فولاد 18220کیلوگرمشاخهکارخانه12,000,00003-بهمن-98
تیرآهن 20 آرین فولاد 20225کیلوگرمشاخهبنگاه تهران13,500,00003-بهمن-98
تیرآهن 20 آرین فولاد 20225کیلوگرمشاخهکارخانه14,000,00003-بهمن-98
تیرآهن 22 آرین فولاد 22305کیلوگرمشاخهبنگاه تهران15,500,00003-بهمن-98
تیرآهن 22 آرین فولاد 22305کیلوگرمشاخهکارخانه15,500,00003-بهمن-98
تیرآهن 24 آرین فولاد 24360کیلوگرمشاخهبنگاه تهران16,300,00003-بهمن-98
تیرآهن 24 آرین فولاد 24360کیلوگرمشاخهکارخانه17,500,00003-بهمن-98
تیرآهن 27 آرین فولاد 27430کیلوگرمشاخهکارخانه20,600,00003-بهمن-98
تیرآهن 27 آرین فولاد 27430کیلوگرمشاخهبنگاه تهران20,400,00003-بهمن-98